106. Mendicancy (இரவு)

PREV    NEXT

Kural 1051:

இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி அன்று


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரந்து கேட்க தக்கவரைக் கண்டால் அவனிடம் இரக்க வேண்டும், அவர் இல்லை என்று ஒளிப்பாரானால் அது அவர்க்கு பழி, தமக்கு பழி அன்று.

Couplet:

When those you find from whom ’tis meet to ask,- for aid apply;
Theirs is the sin, not yours, if they the gift deny

English Explanation:
If you meet with those that may be begged of, you may beg; (but) if they withhold (their gift) it is their blame and not yours

Transliteration:
Irakka Iraththakkaark Kaanin Karappin
Avarpazhi Thampazhi Andru

 

Kural 1052:

இன்பம் ஒருவற் கிரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரந்து கேட்ட பொருள் துன்பமுறாமல் கிடைக்குமானால், அவ்வாறு இரத்தலும் இன்பம் என்று சொல்லத் தக்கதாகும்.

Couplet:

Even to ask an alms may pleasure give,
If what you ask without annoyance you receive

English Explanation:
Even begging may be pleasant, if what is begged for is obtained without grief (to him that begs)

Transliteration:
Inpam Oruvarku Iraththal Irandhavai
Thunpam Uraaa Varin

 

Kural 1053:

கரப்பிலா நெஞ்சிற் கடனறிவார் முன்னின்
றிரப்புமோர் ஏஎர் உடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒளிப்பு இல்லாத நெஞ்சும், கடைமையுணர்ச்சியும், உள்ளவரின் முன்னே நின்று இரந்து பொருள் கேட்பதும் ஓர் அழகு உடையதாகும்.

Couplet:

The men who nought deny, but know what’s due, before their face
To stand as suppliants affords especial grace

English Explanation:
There is even a beauty in standing before and begging of those who are liberal in their gifts and understand their duty (to beggars)

Transliteration:
Karappilaa Nenjin Katanarivaar Munnindru
Irappumo Reer Utaiththu

 

Kural 1054:

இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளதை மறைத்துக் கூறும் தன்மையைக் கனவிலும் அறியாதவரிடத்தில் இரந்து கேட்பதும் பிறர்க்கு கொடுப்பதைப் போன்ற சிறப்புடையது.

Couplet:

Like giving alms, may even asking pleasant seem,
From men who of denial never even dream

English Explanation:
To beg of such as never think of withholding (their charity) even in their dreams, is in fact the same as giving (it oneself);

Transliteration:
Iraththalum Eedhale Polum Karaththal
Kanavilum Thetraadhaar Maattu

 

Kural 1055:

கரப்பிலார் வையகத் துண்மையாற் கண்ணின்
றிரப்பவர் மேற்கொள் வது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர் முன் நின்று இரப்பவர் அந்த இரத்தலை மேற்கொள்வது, உள்ளதை இல்லை என்று ஒளித்துக்கூறாத நன்மைகள் உலகத்தில் இருப்பதால் தான்.

Couplet:

Because on earth the men exist, who never say them nay,
Men bear to stand before their eyes for help to pray

English Explanation:
As there are in the world those that give without refusing, there are (also) those that prefer to beg by simply standing before them

Transliteration:
Karappilaar Vaiyakaththu Unmaiyaal Kannindru
Irappavar Merkol Vadhu


 

Kural 1056:

கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
யெல்லா மொருங்கு கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளதை ஒளிக்கும் துன்பநிலை இல்லாதவரைக் கண்டால், இரப்பவரின் வறுமைத் துன்பம் எல்லாம் ஒரு சேரக் கெடும்.

Couplet:

It those you find from evil of ‘denial’ free,
At once all plague of poverty will flee

English Explanation:
All the evil of begging will be removed at the sight of those who are far from the evil of refusing

Transliteration:
Karappitumpai Yillaaraik Kaanin Nirappitumpai
Ellaam Orungu Ketum

 

Kural 1057:

இகழ்ந்தெள்ளா தீவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்
உள்ளுள் உவப்ப துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இகழ்ந்து எள்ளாமல் பொருள் கொடுப்பவரைக் கண்டால், இரப்பவரின் உள்ளம் மகிழ்ந்து உள்ளுக்குள்ளே உவகை அடையும் தன்மையுடையதாகும்.

Couplet:

If men are found who give and no harsh words of scorn employ,
The minds of askers, through and through, will thrill with joy

English Explanation:
Beggars rejoice exceedingly when they behold those who bestow (their alms) with kindness and courtesy

Transliteration:
Ikazhndhellaadhu Eevaaraik Kaanin Makizhndhullam
Ullul Uvappadhu Utaiththu

 

Kural 1058:

இரப்பாரை யில்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரப்பவர் இல்லையானால், இப் பெரிய உலகின் இயக்கம் மரத்தால் செய்த பாவை கயிற்றினால் ஆட்டப்பட்டுச் சென்று வந்தாற் போன்றதாகும்.

Couplet:

If askers cease, the mighty earth, where cooling fountains flow,
Will be a stage where wooden puppets come and go

English Explanation:
If there were no beggars, (the actions done in) the cool wide world would only resemble the movement of a puppet

Transliteration:
Irappaarai Illaayin Eernganmaa Gnaalam
Marappaavai Sendruvan Thatru

 

Kural 1059:

ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் இல்லை என்று இரந்து அதைப் பெற்றுக் கொள்ள விரும்புவோர் இல்லாதபோது, பொருள் கொடுப்பவனிடத்தில் என்ன புகழ் உண்டாகும்.

Couplet:

What glory will there be to men of generous soul,
When none are found to love the askers’ role

English Explanation:
What (praise) would there be to givers (of alms) if there were no beggars to ask for and reveive (them)

Transliteration:
Eevaarkan Ennuntaam Thotram Irandhukol
Mevaar Ilaaak Katai

 

Kural 1060:

இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரப்பவன் எவரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாதிருக்க வேண்டும், அவன் அடைந்துள்ள வறுமைத் துன்பமே அவனுக்கு அறிவு புகட்டும் சான்றாக அமையும்.

Couplet:

Askers refused from wrath must stand aloof;
The plague of poverty itself is ample proof

English Explanation:
He who begs ought not to be angry (at a refusal); for even the misery of (his own) poverty should be a sufficient reason (for so doing)

Transliteration:
Irappaan Vekulaamai Ventum Nirappitumpai
Thaaneyum Saalum Kari

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!