105. Poverty (நல்குரவு)

PREV    NEXT

Kural 1041:

இன்மையின் இன்னாத தியாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறுமையைப் போல் துன்பமானது எது என்று கேட்டால், வறுமையைப் போல் துன்பமானது வறுமை ஒன்றே ஆகும்.

Couplet:

You ask what sharper pain than poverty is known;
Nothing pains more than poverty, save poverty alone

English Explanation:
There is nothing that afflicts (one) like poverty

Transliteration:
Inmaiyin Innaadhadhu Yaadhenin Inmaiyin
Inmaiye Innaa Thadhu

 

Kural 1042:

இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறுமை என்று சொல்லப்படும் பாவி ஒருவனை நெருங்கினால், அவனுக்கு மறுமையின்பமும், இன்மையின்பமும் இல்லாமற் போகும் நிலைமை வரும்.

Couplet:

Malefactor matchless! poverty destroys
This world’s and the next world’s joys

English Explanation:
When cruel poverty comes on, it deprives one of both the present and future (bliss)

Transliteration:
Inmai Enavoru Paavi Marumaiyum
Immaiyum Indri Varum

 

Kural 1043:

தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குர வென்னும் நசை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறுமை என்று சொல்லப்படும் ஆசைநிலை ஒருவனைப் பற்றினால், அவனுடைய பழைமையானக் குடிப் பண்பையும் புகழையும் ஒரு சேரக் கெடுக்கும்.

Couplet:

Importunate desire, which poverty men name,
Destroys both old descent and goodly fame

English Explanation:
Hankering poverty destroys at once the greatness of (one’s) ancient descent and (the dignity of one’s) speech

Transliteration:
Tholvaravum Tholum Ketukkum Thokaiyaaka
Nalkuravu Ennum Nasai

 

Kural 1044:

இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறுமை என்பது, நல்ல குடியிற் பிறந்தவரிடத்திலும் இழிவு தரும் சொல் பிறப்பதற்குக் காரணமான சோர்வை உண்டாக்கி விடும்.

Couplet:

From penury will spring, ‘mid even those of noble race,
Oblivion that gives birth to words that bring disgrace

English Explanation:
Even in those of high birth, poverty will produce the fault of uttering mean words

Transliteration:
Irpirandhaar Kanneyum Inmai Ilivandha
Sorpirakkum Sorvu Tharum

 

Kural 1045:

நல்குர வென்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறுமை என்று சொல்லப்படும் துன்ப நிலையினுள் பலவகையாக வேறுபட்டுள்ள எல்லாத் துன்பங்களும் சென்று விளைந்திடும்.

Couplet:

From poverty, that grievous woe,
Attendant sorrows plenteous grow

English Explanation:
The misery of poverty brings in its train many (more) miseries

Transliteration:
Nalkuravu Ennum Itumpaiyul Palkuraith
Thunpangal Sendru Patum


 

Kural 1046:

நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
சொற்பொருள் சோர்வு படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்ல நூற் பொருளை நன்றாக உணர்ந்து எடுத்துச் சொன்னப் போதிலும் வறியவர் சொன்ன சொற்பொருள் கேட்பார் இல்லாமல் பயன்படாமல் போகும்.

Couplet:

Though deepest sense, well understood, the poor man’s words convey,
Their sense from memory of mankind will fade away

English Explanation:
The words of the poor are profitless, though they may be sound in thought and clear in expression

Transliteration:
Narporul Nankunarndhu Sollinum Nalkoorndhaar
Sorporul Sorvu Patum

 

Kural 1047:

அறஞ்சாரா நல்குர வீன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறத்தோடு பொருந்தாத வறுமை ஒருவனைச் சேர்ந்தால் பெற்றத் தாயாலும் அவன் அயலானைப் போல் புறக்கணித்துப் பார்க்கப்படுவான்.

Couplet:

From indigence devoid of virtue’s grace,
The mother e’en that bare, estranged, will turn her face

English Explanation:
He that is reduced to absolute poverty will be regarded as a stranger even by his own mother

Transliteration:
Aranjaaraa Nalkuravu Eendradhaa Yaanum
Piranpola Nokkap Patum

 

Kural 1048:

இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நேற்றும் கொலை செய்தது போல் துன்புறுத்திய வறுமை இன்றும் என்னிடம் வருமோ, (என்று வறியவன் நாள்தோறும் கலங்கி வருந்துவான்).

Couplet:

And will it come today as yesterday,
The grief of want that eats my soul away

English Explanation:
Is the poverty that almost killed me yesterday, to meet me today too ?

Transliteration:
Indrum Varuvadhu Kollo Nerunalum
Kondradhu Polum Nirappu

 

Kural 1049:

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பா டரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் நெருப்பினுள் இருந்து தூங்குதலும் முடியும், ஆனால் வறுமை நிலையில் எவ்வகையாலும் கண்மூடித் தூங்குதல் அரிது.

Couplet:

Amid the flames sleep may men’s eyelids close,
In poverty the eye knows no repose

English Explanation:
One may sleep in the midst of fire; but by no means in the midst of poverty

Transliteration:
Neruppinul Thunjalum Aakum Nirappinul
Yaadhondrum Kanpaatu Aridhu

 

Kural 1050:

துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நுகரும் பொருள் இல்லாத வறியவர் முற்றுந் துறக்க கூடியவராக இருந்தும் துறக்காத காரணம், உப்புக்கும் கஞ்சிக்கும் எமனாக இருப்பதே ஆகும்.

Couplet:

Unless the destitute will utterly themselves deny,
They cause their neighbour’s salt and vinegar to die

English Explanation:
The destitute poor, who do not renounce their bodies, only consume their neighbour’s salt and water

Transliteration:
Thuppura Villaar Thuvarath Thuravaamai
Uppirkum Kaatikkum Kootru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!