104. Farming (உழவு)

PREV    NEXT

Kural 1031:

சுழன்றும்ஏர்ப் பின்ன துலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகம் பல தொழில் செய்து சுழன்றாலும் ஏர்த் தொழிலின் பின் நிற்கின்றது, அதனால் எவ்வளவு துன்புற்றாலும் உழவுத் தொழிலே சிறந்தது.

Couplet:

Howe’er they roam, the world must follow still the plougher’s team;
Though toilsome, culture of the ground as noblest toil esteem

English Explanation:
Agriculture, though laborious, is the most excellent (form of labour); for people, though they go about (in search of various employments), have at last to resort to the farmer

Transliteration:
Suzhandrumerp Pinnadhu Ulakam Adhanaal
Uzhandhum Uzhave Thalai

 

Kural 1032:

உழுவார் உலகத்தார்க் காணியஃ தாற்றா
தெழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உழவு செய்ய முடியாமல் உயிர் வாழ்கின்றவர், எல்லாரையும் தாங்குவதால், உழவு செய்கின்றவர் உலகத்தாற்கு அச்சாணி போன்றவர்.

Couplet:

The ploughers are the linch-pin of the world; they bear
Them up who other works perform, too weak its toils to share

English Explanation:
Agriculturists are (as it were) the linch-pin of the world for they support all other workers who cannot till the soil

Transliteration:
Uzhuvaar Ulakaththaarkku Aaniaq Thaatraadhu
Ezhuvaarai Ellaam Poruththu

 

Kural 1033:

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உழவு செய்து அதனால் கிடைத்ததைக் கொண்டு வாழ்கின்றவரே உரிமையோடு வாழ்கின்றவர், மற்றவர் எல்லோரும் பிறரைத் தொழுது உண்டு பின் செல்கின்றவரே.

Couplet:

Who ploughing eat their food, they truly live:
The rest to others bend subservient, eating what they give

English Explanation:
They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life

Transliteration:
Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar Rellaam
Thozhudhuntu Pinsel Pavar

 

Kural 1034:

பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
அலகுடை நீழ லவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெல் வளம் உடைய தண்ணளி பொருந்திய உழவர், பல அரசரின் குடை நிழல்களையும் தம் குடையின் கீழ் காணவல்லவர் ஆவர்.

Couplet:

O’er many a land they ‘ll see their monarch reign,
Whose fields are shaded by the waving grain

English Explanation:
Patriotic farmers desire to bring all other states under the control of their own king

Transliteration:
Palakutai Neezhalum Thangutaikkeezhk Kaanpar
Alakutai Neezha Lavar

 

Kural 1035:

இரவார் இரப்பார்க்கொன் றீவர் கரவாது
கைசெய்தூண் மாலை யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கையால் தொழில் செய்து உணவு தேடி உண்ணும் இயல்புடைய தொழிலாளர், பிறரிடம் சென்று இரக்கமாட்டார், தம்மிடம் இரந்தவர்க்கு ஒளிக்காமல் ஒரு பொருள் ஈவார்.

Couplet:

They nothing ask from others, but to askers give,
Who raise with their own hands the food on which they live

English Explanation:
Those whose nature is to live by manual labour will never beg but give something to those who beg


Transliteration:
Iravaar Irappaarkkondru Eevar Karavaadhu
Kaiseydhoon Maalai Yavar

 

Kural 1036:

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேமென் பார்க்கும் நிலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உழவருடைய கை, தொழில் செய்யாமல் மடங்கியிருக்குமானால், விரும்புகின்ற எந்தப் பற்றையும் விட்டுவிட்டோம் என்று கூறும் துறவிகளுக்கும் வாழ்வு இல்லை.

Couplet:

For those who ‘ve left what all men love no place is found,
When they with folded hands remain who till the ground

English Explanation:
If the farmer’s hands are slackened, even the ascetic state will fail

Transliteration:
Uzhavinaar Kaimmatangin Illai Vizhaivadhooum
Vittemen Paarkkum Nilai

 

Kural 1037:

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு பலம் புழுதி கால்பலம் ஆகும்படி உழுது காயவிட்டால், ஒரு பிடி எருவும் இடவேண்டாமல் அந் நிலத்தில் பயிர் செலுத்தி செழித்து விளையும்.

Couplet:

Reduce your soil to that dry state, When ounce is quarter-ounce’s weight;
Without one handful of manure, Abundant crops you thus secure

English Explanation:
If the land is dried so as to reduce one ounce of earth to a quarter, it will grow plentifully even without a handful of manure

Transliteration:
Thotippuzhudhi Kaqsaa Unakkin Pitiththeruvum
Ventaadhu Saalap Patum

 

Kural 1038:

ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல் கட்டபின்
நீரினும் நன்றதன் காப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஏர் உழுதலை விட எரு இடுதல் நல்லது, இந்த இரண்டும் சேர்ந்துக் களை நீக்கிய பின், நீர் பாய்ச்சுதலை விடக் காவல்காத்தல் நல்லது.

Couplet:

To cast manure is better than to plough;
Weed well; to guard is more than watering now

English Explanation:
Manuring is better than ploughing; after weeding, watching is better than watering (it)

Transliteration:
Erinum Nandraal Eruvitudhal Kattapin
Neerinum Nandradhan Kaappu

 

Kural 1039:

செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்
தில்லாளின் ஊடி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நிலத்திற்கு உரியவன் நிலத்தைச் சென்று பார்க்காமல் வாளா இருந்தால் அந் நிலம் அவனுடைய மனைவியைப் போல் வெறுத்து அவனோடு பிணங்கிவிடும்.

Couplet:

When master from the field aloof hath stood;
Then land will sulk, like wife in angry mood

English Explanation:
If the owner does not (personally) attend to his cultivation, his land will behave like an angry wife and yield him no pleasure

Transliteration:
Sellaan Kizhavan Iruppin Nilampulandhu
Illaalin Ooti Vitum

 

Kural 1040:

இலமென் றசைஇ இருப்பாரைக் காணின்
நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம்மிடம் ஒரு பொருளும் இல்லை என்று எண்ணி வறுமையால் சோம்பியிருப்பவரைக் கண்டால், நிலமகள் தன்னுள் சிரிப்பாள்.

Couplet:

The earth, that kindly dame, will laugh to see,
Men seated idle pleading poverty

English Explanation:
The maiden, Earth, will laugh at the sight of those who plead poverty and lead an idle life

Transliteration:
Ilamendru Asaii Iruppaaraik Kaanin
Nilamennum Nallaal Nakum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!