103. The Way of Maintaining the Family (குடிசெயல் வகை)

PREV    NEXT

Kural 1021:

கருமம் செயவொருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையிற் பீடுடைய தில்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடிப் பெருமைக்கு உரிய கடமையைச் செய்வதற்குச் சோர்வடைய மாட்டேன் என்று ஒருவன் முயலும் பெருமையைப் போல மேம்பாடானது வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

Who says ‘I’ll do my work, nor slack my hand’,
His greatness, clothed with dignity supreme, shall stand

English Explanation:
There is no higher greatness than that of one saying I will not cease in my effort (to raise my family)

Transliteration:
Karumam Seyaoruvan Kaidhooven Ennum
Perumaiyin Peetutaiyadhu Il

 

Kural 1022:

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனவிரண்டின்
நீள்வினையான் நீளும் குடி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முயற்சி நிறைந்த அறிவு என்று சொல்லப்படும் இரண்டினையும் உடைய இடைவிடாத செயலால் ஒருவனுடைய குடி உயர்ந்து விளங்கும்.

Couplet:

The manly act and knowledge full, when these combine
In deed prolonged, then lengthens out the race’s line

English Explanation:
One’s family is raised by untiring perseverance in both effort and wise contrivances

Transliteration:
Aalvinaiyum Aandra Arivum Enairantin
Neelvinaiyaal Neelum Kuti

 

Kural 1023:

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் குடியை உயரச் செய்வேன் என்று முயலும் ஒருவனுக்கு ஊழ், ஆடையைக் கட்டிக் கொண்டு தானே முன் வந்து துணை செய்யும்.

Couplet:

‘I’ll make my race renowned,’ if man shall say,
With vest succinct the goddess leads the way

English Explanation:
The Deity will clothe itself and appear before him who resolves on raising his family

Transliteration:
Kutiseyval Ennum Oruvarkuth Theyvam
Matidhatruth Thaanmun Thurum

 

Kural 1024:

சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தங்குடியைத்
தாழா துஞற்று பவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம் குடி உயர்வதற்கான செயலை விரைந்து முயன்று செய்வோர்க்கு அவர் ஆராயமலே அச் செயல் தானே நிறைவேறும்.

Couplet:

Who labours for his race with unremitting pain,
Without a thought spontaneously, his end will gain

English Explanation:
Those who are prompt in their efforts (to better their family) need no deliberation, such efforts will of themselves succeed

Transliteration:
Soozhaamal Thaane Mutiveydhum Thamkutiyaith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavarkku

 

Kural 1025:

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றம் இல்லாதவனாய்க் குடி உயர்வதற்கான செயல் செய்து வாழ்கின்றவனை உலகத்தார் சுற்றமாக விரும்பிச் சூழ்ந்து கொள்வர்.

Couplet:

With blameless life who seeks to build his race’s fame,
The world shall circle him, and kindred claim

English Explanation:
People will eagerly seek the friendship of the prosperous soul who has raised his family without foul means

Transliteration:
Kutram Ilanaaik Kutiseydhu Vaazhvaanaich
Chutramaach Chutrum Ulaku


 

Kural 1026:

நல்லாண்மை என்ப தொருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு நல்ல ஆண்மை என்று சொல்லப்படுவது தான் பிறந்த குடியை ஆளும் சிறப்பைத் தனக்கு உண்டாக்கி கொள்வதாகும்.

Couplet:

Of virtuous manliness the world accords the praise
To him who gives his powers, the house from which he sprang to raise

English Explanation:
A man’s true manliness consists in making himself the head and benefactor of his family

Transliteration:
Nallaanmai Enpadhu Oruvarkuth Thaanpirandha
Illaanmai Aakkik Kolal

 

Kural 1027:

அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர்க்களத்தில் பலரிடையே பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ளும் அஞ்சாத வீரரைப் போல் குடியில் பிறந்தவரிடையிலும் தாங்க வல்லவர் மேல் தான் பொறுப்பு உள்ளது.

Couplet:

The fearless hero bears the brunt amid the warrior throng;
Amid his kindred so the burthen rests upon the strong

English Explanation:
Amid his kindred so the burthen rests upon the strong

Transliteration:
Amarakaththu Vankannar Polath Thamarakaththum
Aatruvaar Metre Porai

 

Kural 1028:

குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடி உயர்வதற்கான செயல் செய்கின்றவர்க்கு உரிய காலம் என்று ஒன்று இல்லை, சோம்பல் கொண்டு தம் மானத்தைக் கருதுவாரானால் குடிப்பெருமைக் கெடும்.

Couplet:

Wait for no season, when you would your house uprear;
‘Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear

English Explanation:
As a family suffers by (one’s) indolence and false dignity there is to be so season (good or bad) to those who strive to raise their family

Transliteration:
Kutiseyvaark Killai Paruvam Matiseydhu
Maanang Karudhak Ketum

 

Kural 1029:

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் குடிக்கு வரக்குடிய குற்றத்தை வராமல் நீக்க முயல்கின்ற ஒருவனுடைய உடம்பு துன்பத்திற்கே இருப்பிடமானதோ.

Couplet:

Is not his body vase that various sorrows fill,
Who would his household screen from every ill

English Explanation:
Is it only to suffering that his body is exposed who undertakes to preserve his family from evil ?

Transliteration:
Itumpaikke Kolkalam Kollo Kutumpaththaik
Kutra Maraippaan Utampu

 

Kural 1030:

இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பம் வந்த போது உடனிருந்து தாங்க வல்ல நல்ல ஆள் இல்லாத குடி, துன்பமாகிய கோடாரி அடியில் வெட்டி வீழ்த்த விழுந்துவிடும்.

Couplet:

When trouble the foundation saps the house must fall,
If no strong hand be nigh to prop the tottering wall

English Explanation:
If there are none to prop up and maintain a family (in distress), it will fall at the stroke of the axe of misfortune

Transliteration:
Itukkankaal Kondrita Veezhum Atuththoondrum
Nallaal Ilaadha Kuti

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!