101. Wealth without Benefaction (நன்றியில் செல்வம்)

PREV    NEXT

Kural 1001:

வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்த தில்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் இடமெல்லாம் நிறைந்த பெரும் பொருளைச் சேர்த்து வைத்து அதை உண்டு நூகராமல் இறந்து போனால் அவன் அந்த பொருளால் செய்ய முடிந்தது ஒன்றுமில்லை.

Couplet:

Who fills his house with ample store, enjoying none,
Is dead Nought with the useless heap is done

English Explanation:
He who does not enjoy the immense riches he has heaped up in his house, is (to be reckoned as) dead, (for) there is nothing achieved (by him)

Transliteration:
Vaiththaanvaai Saandra Perumporul Aqdhunnaan
Seththaan Seyakkitandhadhu Il

 

Kural 1002:

பொருளானாம் எல்லாமென் றீயா திவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளால் எல்லாம் ஆகும் என்று பிறர்க்கு ஒன்றும் கொடுக்காமல் இறுகப்பற்றிய மயக்கத்தால் சிறப்பில்லாத பிறவி உண்டாம்.

Couplet:

Who giving nought, opines from wealth all blessing springs,
Degraded birth that doting miser’s folly brings

English Explanation:
He who knows that wealth yields every pleasure and yet is so blind as to lead miserly life will be born a demon

Transliteration:
Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Ivarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu

 

Kural 1003:

ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்குப் பொறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சேர்த்து வைப்பதையே விரும்பிப் பற்றுள்ளம் கொண்டு புகழை விரும்பாத மக்கள் பிறந்து வாழ்தல் நிலத்திற்கு பாரமே ஆகும்.

Couplet:

Who lust to heap up wealth, but glory hold not dear,
It burthens earth when on the stage of being they appear

English Explanation:
A burden to the earth are men bent on the acquisition of riches and not (true) fame

Transliteration:
Eettam Ivari Isaiventaa Aatavar
Thotram Nilakkup Porai

 

Kural 1004:

எச்சமென் றென்னெண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால்
நச்சப் படாஅ தவன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவியாக வாழாதக் காரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவன் , தான் இறந்த பிறகு எஞ்சி நிற்பது என்று எதனை எண்ணுவானே.

Couplet:

Whom no one loves, when he shall pass away,
What doth he look to leave behind, I pray

English Explanation:
What will the miser who is not liked (by any one) regard as his own (in the world to come) ?

Transliteration:
Echchamendru Enennung Kollo Oruvaraal
Nachchap Pataaa Thavan

 

Kural 1005:

கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க் கடுக்கிய
கோடியுண் டாயினும் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர்க்கு கொடுத்து உதவுவதும் தான் நுகர்வதும் இல்லாதவர்க்கு மேன் மேலும் பெருகிய பல கோடிப் பொருள் உண்டானாலும் பயன் இல்லை.

Couplet:

Amid accumulated millions they are poor,
Who nothing give and nought enjoy of all they store

English Explanation:
Those who neither give (to others) nor enjoy (their property) are (truly) destitute, though possessing immense riches

Transliteration:
Kotuppadhooum Thuyppadhooum Illaarkku Atukkiya
Kotiyun Taayinum Il


 

Kural 1006:

ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான் தக்கார்க்கொன்
றீத லியல்பிலா தான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தானும் நுகராமல் தக்கவற்க்கு ஒன்று கொடுத்து உதவும் இயல்பும் இல்லாமல் வாழ்கின்றவன், தன்னிடமுள்ள பெருஞ் செல்வத்திற்கு ஒரு நோய் ஆவான்.

Couplet:

Their ample wealth is misery to men of churlish heart,
Who nought themselves enjoy, and nought to worthy men impart

English Explanation:
He who enjoys not (his riches) nor relieves the wants of the worthy is a disease to his wealth

Transliteration:
Edham Perunjelvam Thaandhuvvaan Thakkaarkkondru
Eedhal Iyalpilaa Thaan

 

Kural 1007:

அற்றார்க்கொன் றாற்றாதான் செல்வம் மிகநலம்
பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் இல்லாத வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவாதவனுடையச் செல்வம், மிக்க அழகு பெற்றவள் தனியாக வாழ்ந்து முதுமையுற்றாற் போன்றது.

Couplet:

Like woman fair in lonelihood who aged grows,
Is wealth of him on needy men who nought bestows

English Explanation:
The wealth of him who never bestows anything on the destitute is like a woman of beauty growing old without a husband

Transliteration:
Atraarkkondru Aatraadhaan Selvam Mikanalam
Petraal Thamiyalmooth Thatru

 

Kural 1008:

நச்சுப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவாத காரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவனுடைய செல்வம், ஊர் நடுவில் நச்சு மரம் பழுத்தாற் போன்றது.

Couplet:

When he whom no man loves exults in great prosperity,
‘Tis as when fruits in midmost of the town some poisonous tree

English Explanation:
The wealth of him who is disliked (by all) is like the fruit-bearing of the etty tree in the midst of a town

Transliteration:
Nachchap Pataadhavan Selvam Natuvoorul
Nachchu Marampazhuth Thatru

 

Kural 1009:

அன்பொரீஇத் தற்செற் றறநோக்கா தீட்டிய
ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறரிடம் செலுத்தும் அன்பையும் விட்டுத் தன்னையும் வருத்தி அறத்தையும் போற்றாமல் சேர்த்து வைத்தப் பெரும் பொருளைப் பெற்று நுகர்பவர் மற்றவரே.

Couplet:

Who love abandon, self-afflict, and virtue’s way forsake
To heap up glittering wealth, their hoards shall others take

English Explanation:
To heap up glittering wealth, their hoards shall others take

Transliteration:
Anporeeith Tharsetru Aranokkaadhu Eettiya
Onporul Kolvaar Pirar

 

Kural 1010:

சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
வறங்கூர்ந் தனைய துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழ் பொருந்திய செல்வர் உற்ற சிறிய வறுமை உலகத்தைக் காக்க வல்ல மேகம் வறுமை மிகுந்தாற் போன்ற தன்மை உடையது.

Couplet:

‘Tis as when rain cloud in the heaven grows day,
When generous wealthy man endures brief poverty

English Explanation:
The short-lived poverty of those who are noble and rich is like the clouds becoming poor (for a while)

Transliteration:
Seerutaich Chelvar Sirudhuni Maari
Varangoorn Thanaiyadhu Utaiththu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!