1. The Praise of God

PREV    NEXT

Kural 1:

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது.

Couplet:

A, as its first of letters, every speech maintains;
The “Primal Deity” is first through all the world’s domains

English Explanation:
As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world

Transliteration:
Akara Mudhala Ezhuththellaam Aadhi
Pakavan Mudhatre Ulaku

 

Kural 2:

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற கல்வியினால் ஆகிய பயன் என்ன?

Couplet:

No fruit have men of all their studied lore,
Save they the ‘Purely Wise One’s’ feet adore

English Explanation:
What Profit have those derived from learning, who worship not the good feet of Him who is possessed of pure knowledge ?

Transliteration:
Katradhanaal Aaya Payanenkol Vaalarivan
Natraal Thozhaaar Enin

 

Kural 3:

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்

Couplet:

His feet, ‘Who o’er the full-blown flower hath past,’ who gain
In bliss long time shall dwell above this earthly plain

English Explanation:
They who are united to the glorious feet of Him who passes swiftly over the flower of the mind, shall flourish long above all worlds

Transliteration:
Malarmisai Ekinaan Maanati Serndhaar
Nilamisai Neetuvaazh Vaar

 

Kural 4:

வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை

Couplet:

His foot, ‘Whom want affects not, irks not grief,’ who gain
Shall not, through every time, of any woes complain

English Explanation:
To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come

Transliteration:
Ventudhal Ventaamai Ilaanati Serndhaarkku
Yaantum Itumpai Ila

 

Kural 5:

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடவுளின் உண்மைப் புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவரிடம் அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் சேர்வதில்லை

Couplet:

The men, who on the ‘King’s’ true praised delight to dwell,
Affects not them the fruit of deeds done ill or well

English Explanation:
The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to those who delight in the true praise of God

Transliteration:
Irulser Iruvinaiyum Seraa Iraivan
Porulser Pukazhpurindhaar Maattu

 

Kural 6:

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஐம்பொறி வாயிலாக பிறக்கும் வேட்கைகளை அவித்த இறைவனுடைய பொய்யற்ற ஒழுக்க நெறியில் நின்றவர், நிலை பெற்ற நல்வாழ்க்கை வாழ்வர்

Couplet:

Long live they blest, who ‘ve stood in path from falsehood freed;
His, ‘Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed’

English Explanation:
Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses

Transliteration:
Porivaayil Aindhaviththaan Poidheer Ozhukka
Nerinindraar Neetuvaazh Vaar

 

Kural 7:

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு ஒப்புமை இல்லாத தலைவனுடைய திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது

Couplet:

Unless His foot, ‘to Whom none can compare,’ men gain,
‘Tis hard for mind to find relief from anxious pain

English Explanation:
Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable

Transliteration:
Thanakkuvamai Illaadhaan Thaalserndhaark Kallaal
Manakkavalai Maatral Aridhu

 

Kural 8:

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளின் திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர் பொருளும் இன்பமுமாகிய மற்ற கடல்களைக் கடக்க முடியாது

Couplet:

Unless His feet ‘the Sea of Good, the Fair and Bountiful,’ men gain,
‘Tis hard the further bank of being’s changeful sea to attain

English Explanation:
None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue

Transliteration:
Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark Kallaal
Piravaazhi Neendhal Aridhu

 

Kural 9:

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம்

Couplet:

Before His foot, ‘the Eight-fold Excellence,’ with unbent head,
Who stands, like palsied sense, is to all living functions dead

English Explanation:
The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without the power of sensation

Transliteration:
Kolil Poriyin Kunamilave Enkunaththaan
Thaalai Vanangaath Thalai

 

Kural 10:

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது

Couplet:

They swim the sea of births, the ‘Monarch’s’ foot who gain;
None others reach the shore of being’s mighty main

English Explanation:
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God

Transliteration:
Piravip Perungatal Neendhuvar Neendhaar
Iraivan Atiseraa Thaar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!